jevan se bhi uttam 
Hindi Christian Song Lyrics

जीवन से भी उत्तम

जीवन से भी उत्तमतेरी करुणाजीवन से भी उत्तमतेरी करुणाहोठों से स्तुति करूँगा सर्वदायीशु नाम ...
CHRISTIAN SONG LYRICS
Logo