Hallelujah Divine Worship

YESHU NAAM MEIN SAMARTH HAI
YESHU NAAM MEIN SHAKTI BHI HAI

SARE NAAMO MEIN SHRESHTH NAAM
YESHU NAAM MEIN SAMARTH HAI

YESHU NAAM MEIN SHAKTI BHI HAI
SARE NAAMO MEIN SHRESHTH NAAM

SWARG SE BHEJA GYA
PRITHVI PER JANAM LIYA

MERE PAAPO KA KALANK
KRUS KI MRITYU SAHA

SWARG SE BHEJA GYA
PRITHVI PER JANAM LIYA

MERE PAAPO KA KALANK
KRUS KI MRITYU SAHA

MRITYU KO VOH HARAKAR
SHAITAN KE GARHO KO TODKAR

MURDON MEIN SE VOH JEE UTHA
MRITYU KO VOH HARAKAR

SHAITAN KE GARHO KO TODKAR
MURDON MEIN SE VOH JEE UTHA

HALLELUJAH

SWARG SE BhEJA GYA
PRITHVI PER JANAM LIYA

MERE PAAPO KA KALANK
KRUS KI MRITYU SAHA

SWARG SE BHEJA GYA
PRITHVI PER JANAM LIYA

MERE PAAPO KA KALANK
KRUS KI MRITYU SAHA

MRITYU KO VOH HARAKAR
SHAITAN KE GARHO KO TODKAR

MURDON MEIN SE VOH JEE UTHA

HALLELUJAH

YESHU KE LAHOO SE
MILTI HAI HUMKO JAI

JAIWANT SE BADHKAR HUM HAIN
YESHU HI SATYA HAI

JEEVAN UDDHAR HAI
MAHIMA MEIN VIRAJMAAN HAI

YESHU KE LAHOO SE
MILTI HAI HUMKO JAI

JAIWANT SE BADHKAR HUM HAIN
YESHU HI SATYA HAI

JEEVAN UDDHAR HAI
MAHIMA MEIN VIRAJMAAN HAI

PAVITRA AATMA KO DEKAR
SAMARTH MUJHPAR UNDEL KAR
SWARG KA VARIS BANA DIYA

PAVITRA AATMA KO DEKAR
SAMARTH MUJHPAR UNDEL KAR

SWARG KA VARIS BANA DIYA

HALLELUJAH